BÀI 16 – BÀI TẬP

Bài 1: Gạch đi đáp án sai

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3: Điền các câu đúng vào chỗ trống

Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Viết lại câu

Bài 6: Chọn từ đúng và điền vào chỗ trống

Bài 7: Điền câu đúng vào chỗ trống

Bài 8: Viết lại câu

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: