Bài học

Mình tạo một danh sách nhỏ ở đây để mọi người tiện theo dõi các bài học. Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên theo bài học nhé!


TRÌNH ĐỘ A1

undefined
Nhập môn 1
Cách đọc bảng chữ cái tiếng Thổ

undefined
Nhập môn 2
Ngày – tháng – mùa trong năm

undefined
Nhập môn 3
Số trong tiếng Thổ

undefined
Bài 1 – phần 1
Tự giới thiệu


Bài 1- phần 2
Cấu trúc câu


Bài 1 – phần 3
Các Câu hỏi


Bài 1 – phần 4
Có và không có

undefined
Bài 2 – phần 1
Thì hiện tại tiếp diễn


Bài 2 – phần 2
Từ đâu – Đến đâu


Bài 2 – phần 3
Giờ-thời gian


Bài 3 – phần 1
Sở hữu cách


Bài 3 – phần 2
Danh từ ghép


Bài 4 – phần 1
Thì quá khứ đơn
của động từ

undefined
Bài 4 – phần 2
Thì quá khứ đơn của danh từ và tính từ

undefined
Bài 4 – phần 3
Thì quá khứ tiếp diễn

undefined
Bài 5 – phần 1
Câu ra lệnh
Câu đề nghị

undefined
Bài 5 – phần 2
Biến đổi danh từ thành tính từ

undefined
Bài 5 – phần 3
So sánh hơn
So sánh nhất

undefined
BÀI 6 – Phần 1
Hậu tố đối cách

undefined
BÀI 6 – Phần 2
Thì hiện tại tiếp diễn
trang trọng


BÀI 6- Phần 3
Từ kết nối


TRÌNH ĐỘ A2

undefined
BÀI 7 – Phần 1
Thì tương lai đơn

undefined
BÀI 7 – Phần 3
Thì tương lai chưa hoàn thành


BÀI 8 – Phần 1
Thì “nghe đồn”
-quá khứ-


BÀI 8 – Phần 2
Thì “nghe đồn”
-hiện tại-
-tương lai-


BÀI 8 – Phần 3
Hậu tố “dir”
Khẳng định
hay
Dự đoán?


Bài 9 – Phần 1
Thì hiện tại chung


Bài 9 – Phần 2
Có thể – Không thể


Bài 9 – Phần 3
Thói quen của quá khứ


Bài 10 – Phần 1
Biến động từ thành
danh từ


Bài 10 – Phần 2
Các loại hậu tố


Bài 10 -Phần 3
Câu tường thuật gián tiếp cho mệnh lệnh/yêu cầu/đề nghị


Bài 11 – Phần 1
Kết nối hai vị ngữ


Bài 11 – Phần 2
Động từ trạng ngữ 1


Bài 11 – Phần 3
Động từ trạng ngữ 2


Bài 12 – Phần 1
Để làm gì


Bài 12 – Phần 3
Từ nối chỉ nguyên nhân


TRÌNH ĐỘ B1


Bài 13 – Phần 1
Nên – không nên


Bài 13 – Phần 2
Cần – Không cần


Bài 13- Phần 3
Phải – Không phải


Bài 14 – Phần 1
Trợ từ phản thân


Bài 14- Phần 2
Động từ phản thân


Bài 14 – Phần 3
Động từ hỗ tương


Bài 16 – Phần 1
Kể từ khi (1)


Bài 16 – Phần 2
Kể từ khi (2)


Bài 16 – Phần 3
Kể từ khi (3)


Bài 17 – Phần 1
Câu điều kiện đơn giản


Bài 17 – Phần 2
Câu điều kiện giả định


Bài 17 – Phần 3
Từ nối chỉ điều kiện


Bài 18 – Phần 1
Động từ dạng khởi phát


Bài 18 – Phần 2
Động từ dạng khởi phát (2)


Bài 18 – Phần 3
Động từ dạng khởi phát (3)


Bài 19 – Phần 1
Câu bị động


Bài 19 – Phần 2
Câu bị động (2)


Bài 19 – Phần 3
Câu bị động (3)


Bài 20 – Phần 1
Phân từ mô tả chủ thể (1)


Bài 20 – Phần 2
Phân từ mô tả chủ thể (2)


Bài 20 – Phần 3
Phân từ mô tả chủ thể (3)


Bài 21 – Phần 1
Khi ai làm gì đó


Bài 21 – Phần 2
Khi ai làm gì đó (2)


Bài 21 – Phần 3
Khi ai làm gì đó (3)


Bài 22 – Phần 1
Câu tường thuật đầy đủ (1)


Bài 22 – Phần 2
Câu tường thuật đầy đủ (2)


Bài 22 – Phần 3
Câu tường thuật đầy đủ (3)


Bài 23 – Phần 3
Biến động từ thành danh từ (chi tiết)


TRÌNH ĐỘ B2


Bài 25
Động từ phức hợp


Bài 26
Động danh từ kết hợp hậu tố, trạng từ, giới từ, liên từ


Bài 27
Động từ trợ giúp Olmak


Bài 28
Hậu tố kết nối


Bài 29
Danh động từ, danh tính từ và từ nối có chứa “ki”


Bài 30
Hậu tố “Theo như”…”, “trong trường hợp…”


Thời điểm tốt nhất để thay đổi chính bản thân mình là BÂY GIỜ!

%d bloggers like this: