BÀI 30 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Chọn phương án đúng Bài 3: Viết lại câu tường thuật theo mẫu Bài 4 Tạo thành câu dựa vào các từ cho sẵn Bài 5: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 6: Chọn từ trong khung điền vào chỗContinue reading “BÀI 30 – BÀI TẬP”

Bài 29- BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3 Nối các dòng bên phải với bên trái để tạo thành câu thích hợp Bài 4: Đánh đấu vào từ đúng Bài 5: Điền các số bên cột trái vào cột phải saoContinue reading “Bài 29- BÀI TẬP”

BÀI 28 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp Bài 2: Nối nửa câu bên phải với nửa câu bên trái để tạo thành câu hợp lý Bài 3: Viết lại câu sau cho đúng Bài 4: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống Bài 5: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi BàiContinue reading “BÀI 28 – BÀI TẬP”

BÀI 26 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố và từ thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Viết thêm vế đầu để tạo thành câu hoàn chỉnh Bài 3: Chọn câu đúng Bài 4: Sắp xếp lại từ thành câu phù hợp Bài 5: Điền hậu tố thích hợp Bài 6: Nối câu phù hợp với đoạn vănContinue reading “BÀI 26 – BÀI TẬP”

BÀI 25 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Chọn ô đúng Bài 3: Đọc và điền hậu tố đúng vào đoạn văn Bài 4: Chọn ô đúng Bài 5: Điền hậu tố thích hợp Bài 6: Viết số thứ tự đúng vào ô Bài 7: Sắp xếp lại từ trong câuContinue reading “BÀI 25 – BÀI TẬP”

BÀI 23 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Viết lại câu theo mẫu Bài 3: Viết lại câu thích hợp Bài 4: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi Bài 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Bài 6: Đọc và trả lời câu hỏi Bài 7: ĐiềnContinue reading “BÀI 23 – BÀI TẬP”

BÀI 22 – BÀI TẬP

Bài 1 : Viết lại câu tường thuật cho hợp lý Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3: Viết lại câu tường thuật cho hợp lý Bài 4: Viết lại câu tường thuật hợp lý Bài 5 Điền hậu tố thích hợp cho đoạn hội thoại Bài 6: Sắp xếpContinue reading “BÀI 22 – BÀI TẬP”

BÀI 21 – BÀI TẬP

Bài 1 Chọn từ trong khung và điền thêm hậu tố vào chỗ trống để tạo thành câu thích hợp Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3: Đánh dấu vào ô đúng Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh Bài 5: Dựa vào câu hỏi và gợi ý để viếtContinue reading “BÀI 21 – BÀI TẬP”