BÀI 26 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố và từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Viết thêm vế đầu để tạo thành câu hoàn chỉnh

Bài 3: Chọn câu đúng

Bài 4: Sắp xếp lại từ thành câu phù hợp

Bài 5: Điền hậu tố thích hợp

Bài 6: Nối câu phù hợp với đoạn văn

Bài 7: Tìm nghĩa đúng

Bài 8: Nối từ tạo thành câu đúng

Bài 9: Viết lại câu theo mẫu

Bài 10 : Chọn hậu tố đúng

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: