Bài 29- BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3 Nối các dòng bên phải với bên trái để tạo thành câu thích hợp Bài 4: Đánh đấu vào từ đúng Bài 5: Điền các số bên cột trái vào cột phải saoContinue reading “Bài 29- BÀI TẬP”

BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ”

DANH ĐỘNG TỪ Lại thêm 1 bài nữa về danh động từ, hay nói đúng hơn, là các giới từ, trạng từ, liên từ hay hậu tố được thêm vào sau danh động từ ấy. -mEktEnsE, -mEk varken, – mEk yerine Ý nghĩa: thay vì, thà rằng Dùng văn phạm này khi chúng ta cóContinue reading “BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ””