Bài 29- BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3 Nối các dòng bên phải với bên trái để tạo thành câu thích hợp

Bài 4: Đánh đấu vào từ đúng

Bài 5: Điền các số bên cột trái vào cột phải sao cho đúng

Bài 6: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 7: Điền số đúng vào cột bên phải

Bài 8: Đánh dấu vào câu trả lời đúng

Bài 9: Đọc và trả lời câu hỏi

Bài 10: Chọn từ đúng

Bài 11: Viết lại câu theo mẫu

Bài 12: Viết lại câu có sử dụng “ki”

Bài 13: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Bài 14 Viết lại câu theo mẫu (có sử dụng động từ dạng khởi phát)

Bài 15: Viết lại câu theo mẫu (có sử dụng động từ bị động)

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: