BÀI 21 – BÀI TẬP

Bài 1 Chọn từ trong khung và điền thêm hậu tố vào chỗ trống để tạo thành câu thích hợp

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3: Đánh dấu vào ô đúng

Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Bài 5: Dựa vào câu hỏi và gợi ý để viết lại thành câu hoàn chỉnh

Bài 6: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống

Bài 7: Nối hai cột để tạo thành câu cho đúng

Bài 8: Dựa vào câu có sẵn để viết lại thành câu hoàn chỉnh

Bài 9: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: