BÀI 20 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Chọn từ trong ô điền vào chỗ trống

Bài 3 : Đọc văn bản và đánh dấu vào các câu bên dưới cho đúng

Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Nối các cột bên tay trái với cột bên tay phải để tạo thành câu hợp lý

Bài 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

Bài 7: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 8: Chọn các ô bên tay phải cho phù hợp với bên tay trái

Bài 9: Chọn từ trong ô điền vào chỗ trống

Bài 10: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 11: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: