BÀI 30 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Chọn phương án đúng

Bài 3: Viết lại câu tường thuật theo mẫu

Bài 4 Tạo thành câu dựa vào các từ cho sẵn

Bài 5: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 6: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

Bài 7: Viết lại câu dựa vào các từ cho sẵn

Bài 8: Nối các vế bên tay trái với các vế bên tay phải

Bài 9: Tìm từ trong khung để điền vào chỗ trống cho thích hợp

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: