Cách chia cấp độ học ở TÖMER

Nói về các trường dạy tiếng Thổ tại Thổ, cái tên được nhắc đến đầu tiên là TÖMER. Đây là trung tâm dạy tiếng Thổ rất uy tín của Đại học Ankara. Tuy là trung tâm của đại học Ankara nhưng TÖMER lại có rất nhiều chi nhánh trường dạy ở các thành phố lớn,Continue reading “Cách chia cấp độ học ở TÖMER”