BÀI 13- BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Điền hậu tố thích hơp vào chỗ trống

Bài 3: Chia từ trong ngoặc theo dạng thích hợp vào đoạn văn

Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Viết câu tiếp theo phù hợp với câu cho trước

Bài 6: Sắp xếp lại từ theo thứ tự hợp lý

Bài 7: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 8: Điền hậu tố và từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 9: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

Bài 10: Viết câu trả lời cho câu hỏi

Bài 11: Chọn hậu tố thích hợp

Bài 12: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 14: Chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 15 Điền từ trong khung vào đoạn văn và đánh dấu vào ô đúng

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: