HÀNG NGÀY

kalıbını basmak Động từ Ý nghĩa: Chắc chắn, đảm bảo Ví dụ Buranın çok iyi bir restoran olduğuna kalıbımı basarım Tao đảm bảo đây là một quán ăn rất ngon Kalıbımı basarım bu çocuk bu sınavı geçemez. Em đảm bảo với anh là thằng cu này không đỗ được kỳ thi đâu! Ngoài ra, cònContinue reading “HÀNG NGÀY”