BÀI III- BÀI TẬP

Bài 1: Sắp xếp các từ trong khung cho đúng với họ hàng phía bố hay phía mẹ

Bài 2: Điền thêm hậu tố để tạo thành sở hữu cách

Bài 3: Điền thêm hậu tố chỉ sở hữu cách và các hậu tố e/a/den/dan/de/da (nếu cần) để câu có nghĩa

Bài 4: Điền thêm hậu tố chỉ sở hữu cách vào đoạn văn, sau đó đánh dấu cho đúng thông tin vào bảng

Bài 5: Điền thêm hậu tố chỉ sở hữu cách hoặc danh từ ghép

Bài 6: Điền hậu tố hợp lý vào từ

Bài 7: Nhìn tranh bên tay trái để điền thông tin bên tay phải

Bài 8: Nối từ để tạo thành thông tin đúng

Bài 9: Đọc đoạn văn bên tay trái rồi trả lời thông tin bên tay phải

Bài 10: Điền hậu tố (nếu cần) để tạo thành sở hữu cách hoặc danh từ ghép

Bài 11: Sắp xếp lại câu cho đúng

Bài 12: Điền thêm hậu tố vào đoạn văn bên tay trái và chọn câu trả lời đúng bên tay phải

Bài 13: Nhìn vào bản đồ bên tay trái để điền thành câu có nghĩa bên tay phải

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: