BÀI 7 – BÀI TẬP

Bài 1: Nối từ để tạo thành câu có nghĩa

Bài 2: Chọn từ trên khung để điền vào chỗ trống – chia động từ theo thì đúng

Bài 3: Chia động từ theo thì đúng và trả lời câu hỏi

Bài 4: Chia động từ đúng cho đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 5: Điền vào thời gian biểu của 2 nhân vật rồi tiếp tục viết thêm cho đoạn hội thoại

Bài 6: Chọn từ đúng trong khung để điền vào chỗ trống, chia động từ cho hợp lý

Bài 7: Chia động từ cho từ trong câu

Bài 8: Điền thêm vào đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 9: Chia thì đúng cho động từ

Bài 10: Viết thêm vế sau cho câu để tạo thành câu hợp lý

Bài 11: Viết thêm vế đầu cho câu để tạo thành câu hợp lý

Bài 12: Điền thêm vào đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 13: Gạch từ sai

Bài 14: Điền từ đúng vào câu

Bài 15: Nối từ để tạo thành câu có nghĩa

Bài 16: Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống

Bài 17: Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: