BÀI 15- BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống

Bài 2: Điền số thứ tự đúng cho từng câu để tạo thành đoạn văn có nghĩa

Bài 3: Đọc văn bản và điền hậu tố thích hợp

Bài 4: Xếp lại từ trong câu cho hợp lý, đồng thời chia động từ

Bài 5: Điền hậu tố thích hợp

Bài 6: Tick vào ô đúng

Bài 7: Gạch bỏ đáp án sai

Bài 8: Điền hậu tố thích hợp

Bài 9: Chọn từ đúng trong ô và chia động từ

Bài 10: Nối các câu ở cột tay phải với cột tay trái sao cho phù hợp

Bài 11: Điền hậu tố thích hợp

Bài 12: Điền hậu tố thích hợp

Bài 13: Viết lại thành 1 câu

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: