Thức giấc – Türkçe çeviri

Hôm nay không có câu chuyện nào cả, thay vào đó mình dịch một bài hát từ tiếng Việt sang tiếng Thổ. Bài hát có đôi chỗ lời không rõ nghĩa nên mình đã cố hết sức để chuyển tải nó thành tiếng Thổ theo cách mà người ta có thể hiểu được. Riêng đoạnContinue reading “Thức giấc – Türkçe çeviri”