BÀI VI – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào sau từ

Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống

Bài 3: Chọn từ gợi ý trên khung để biến đổi và điền vào đoạn văn

Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Hoàn thành đoạn văn sau

Bài 6: Điền từ tự chọn vào chỗ trống

Bài 7: Tìm từ trong khung để biến đổi và sắp xếp vào đúng câu

Bài 8: Nối từ thích hợp

Bài 9: Đánh dấu vào đáp án đúng

Bài 10: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống

Bài 11: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 12: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 13: Nhìn tranh và trả lời câu hỏi

Bài 14: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 15: Đánh số thích hợp cho từ

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: