BÀI 14- BÀI TẬP

Bài 1: Điền đúng trạng từ phản thân vào chỗ trống

Bài 2: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống sao cho hợp lý

Bài 3 Viết lại thành 1 câu dựa vào 2 câu cho sẵn

Bài 4: Điền trạng từ phản thân hợp lý vào chỗ trống

Bài 5: Đánh số đúng vào các cột bên phải sao cho phù hợp với cột bên trái để tạo thành câu

Bài 6 Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 8: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 9: Viết lại câu theo mẫu

Bài 10: Đánh số đúng vào các cột bên phải sao cho phù hợp với cột bên trái để tạo thành câu

Bài 11: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho hợp lý và nhớ chia động từ nhé

Bài 12: Điền từ trong khung vào chỗ trống trong bài đọc

Bài 13: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống hợp lý

Bài 14: Viết lại thành 1 câu dựa vào hai câu cho sẵn

Bài 15: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 16: Đánh số đúng vào các cột bên phải sao cho phù hợp với cột bên trái để tạo thành câu

Bài 17: Đọc đoạn văn bên dưới và đánh dấu đúng/sai, đồng thời liệt kê các động từ hỗ tương vào ô kẻ

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: